Polish Association In Christchurch

Stowarzyszenie Polaków w Christchurch

Stowarzyszenie Polaków w Christchurch działa od lat 50-tych XX wieku, początkowo nieformalnie,  a od 2001 roku jako oficjalnie zarejestrowana organizacja społeczna.  Stowarzyszenie skupia ponad 30 rodzin (około 100 osób indywidualnych) reprezentujących wszystkie pokolenia emigracji i ich potomków.

Działalność Stowarzyszenia obejmuje kultywowanie polskich tradycji i przekazywanie ich młodemu pokoleniu, podtrzymywanie znajomości języka polskiego, organizowanie spotkań towarzyskich mających na celu wzmacnianie poczucia wspólnoty wśród członków lokalnej Polonii, szerzenie wiedzy o Polsce oraz popularyzację wśród Nowozelandczyków polskiego dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez propagujących dorobek polskiej kultury.  Regularnie sponsorujemy i organizujemy wydarzenia kulturalne promujące dorobek kulturalny Polski i polskich artystów.

Stowarzyszenie Polaków w Christchurch kultywuje polskie tradycje poprzez różnorodną działalność w obrębie wspólnoty polskiej a także poza nią:

  • Doroczne spotkania wigilijne obejmujące jasełka, wspólne kolędowanie i wizytę Świętego  Mikołaja
  • Okolicznościowe Msze Święte związane z obchodami świąt państwowych i kościelnych w Polsce, rekolekcje wielkopostne
  • Tradycyjna Święconka Wielkanocna
  • Prezentacja polskiej sztuki kulinarnej i folkloru na wielokulturowych imprezach organizowanych przez władze miejskie i inne organizacje pozarządowe

Od 2014 roku w Christchurch działa zespół folklorystyczny Polonus założony przez członków Stowarzyszenia w celu promowania folkloru i kultury polskiej w Nowej Zelandii przez muzykę i taniec.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Polaków, od 2013 r. sieć bibliotek miejskich w Christchurch zawiera księgozbiór w jęz. polskim, który zastąpił wcześniejszą bibliotekę polską utraconą w wyniku trzęsienia ziemi w 2011 r.  Obecnie kolekcja obejmuje ok. 470 pozycji i jest najbardziej oddaloną od Ojczyzny polską biblioteką.

Od trzech lat działa przy Stowarzyszeniu polskie przedszkole, reaktywowane po kilkuletniej przerwie spowodowanej niżem demograficznym w tej grupie wiekowej.  Rodzice z małymi dziećmi spotykają się co dwa tygodnie, ucząc dzieci języka polskiego poprzez wspólny śpiew i zabawę.  Wraz z tym, jak dzieci osiągają wiek szkolny, do programu wprowadzane są elementy zajęć szkolnych, nauki czytania i pisania po polsku itp. pod kierunkiem wykwalifikowanej nauczycielki.

Zarząd Stowarzyszenia:
Jacek Pawłowski – Prezes
Dariusz Rauhut – Wice Prezes
Anna Gruczyńska -Sekretarz
Dorota Zabielski – Skarbnik

Kontakt z nami:

Strona internetowa: www.polonia.org.nz
Facebook: https://www.facebook.com/chchpolonia/
Email: christchurch@polonia.org.nz

Adres pocztowy: PO Box 7365, Sydenham, Christchurch 8240, Nowa Zelandia

Polish Association In Christchurch

The Polish Association has operated in Christchurch since the 1950’s, informally at first,  and as a registered Incorporated Society since 2001.  The membership of the Association includes some 30 families (approx. 100 individuals) who represent various generations of Polish migrants and their descendants.

The Association’s activities encompass cultivating Polish traditions and passing them on to the younger generations, maintaining the knowledge of the Polish language, organising social events to strengthen the sense of community among our members, and promoting the knowledge of Poland and Polish traditions among New Zealanders through cultural and heritage events.  We regularly sponsor and organise events which promote Polish cultural achievements and Polish artists.

The Polish Association in Christchurch cultivates the Polish heritage within the Polish community and beyond through:

  • Annual Christmas get together incorporating nativity plays, carolling and a visit from Santa
  • Occasional Mass services coinciding with Polish historical anniversaries, public and religious anniversaries
  • Traditional Easter food blessing
  • Participation in multicultural events organised by the local authorities with a display of Polish food and folklore

In 2014, members of the Polish Association established folkloric dance group Polonus which has been promoting Polish culture in New Zealand through music and dance since.

At the initiative of the Polish Association in Christchurch, since 2013 Christchurch City Libraries have hosted a Polish language collection which replaced our Polish library lost in the 2011 earthquake.  The Polish language collection currently includes about 470 titles and is the farthest Polish library from Poland.

For the last three years a Polish language preschool has been operating under the auspices of the Association, reactivated after a few years’ break due to low number of preschoolers in the Polish community.  Parents and their preschoolers meet every fortnight to teach the children Polish through songs, games and play.  As the children start reaching school age, more formal lessons are introduced to each session, which cover reading and writing in Polish under the direction of a qualified teacher.

Executive Committee:

Jacek Pawłowski – President
Dariusz Rauhut – Vice President
Anna Gruczyńska – Secretary
Dorota Zabielski – Treasurer

Contact us :

Website: www.polonia.org.nz
Facebook: https://www.facebook.com/chchpolonia/
Email:christchurch@polonia.org.nz
Mailing address: PO Box 7365, Sydenham, Christchurch 8240, Nowa Zelandia